Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Okres wypowiedzenia umowy o pracę na gruncie zmian z 22 lutego 2016 roku – Świadomi w pracy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na gruncie zmian z 22 lutego 2016 roku

Wydawać by się mogło, że każdy z nas może sprawdzić w Kodeksie pracy, jak długi okres wypowiedzenia umowy o pracę mu przysługuje. Sytuacja komplikuje się w sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony została zawarta przed nowelizacją, która weszła w życie 22 lutego 2016 roku.
 
Ustawodawca rozróżnił okresy wypowiedzenia przewidziane dla umów o pracę zawieranych  na okres próbny oraz zrównał okresy wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony i nieokreślony.
 
Umowa o pracę na okres próbny
Jeżeli z pracownikiem została zawarta umowa o pracę na okres próbny, okres wypowiedzenia uzależniony jest od długości okresu próbnego:
 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Umowa o pracę czas określony i nieokreślony
Okres wypowiedzenia tych umów uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
UWAGA! Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła wskutek przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.
 
PRZYKŁAD:
Jan Kowalski, będący pracodawcą Anny Nowak, umiera. Pozostawia spadkobiercę – owy spadkobierca – Adam Kowalski – staje się nowym pracodawcą Pani Anny. Okres zatrudnienia u Jana Kowalskiego (6 miesięcy) wlicza się do okresu zatrudnienia u Adama Kowalskiego.
 
Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, gdy okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi:
 • mniej niż 6 miesięcy – okres wypowiedzenia będzie wynosić 1 miesiąc,
 • co najmniej 6 miesięcy lub co najmniej 3 lata – okres wypowiedzenia będzie wynosić 3 miesiące.
Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Warto zaznaczyć, że takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.
 
Umowa na czas określony trwająca w dniu 22 lutego 2016 roku 
 
W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym jak było przed dniem wejścia w życie nowelizacji. 
 
Czy wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony było możliwe? 
Strony, które zawierały umowę terminową na czas obejmujący ponad 6 miesięcy, mogły przewidzieć w niej możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia – trwał on 2 tygodnie. W związku z tym pracodawcy w umowach o pracę zawierali klauzulę dopuszczającą dwutygodniowy okresu wypowiedzenia.
 
Przy zawarciu umowy na okres 6 miesięcy lub na okres krótszy niż 6 miesięcy, stronom nie przysługiwało prawo jej skutecznego wypowiedzenia. 
 
Biorąc pod uwagę, że mamy rok 2018, zasadnym jest zastanowić się tylko nad okresem wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas przekraczający 6 miesięcy. Jakie przepisy stosować? Obecnie obowiązujące czy “stare”?
Dla ustalenia długości okresu wypowiedzenia umów, w których zawarto klauzulę dopuszczającą ich wcześniejsze rozwiązanie poprzez wypowiedzenie, stosujemy obecnie obowiązujące przepisy. Klauzula zawarta w umowie nie ma znaczenia! Wynika to z faktu, że przyjmuje się, iż korzystniejszy dla pracownika jest dłuższy okres wypowiedzenia. 

Jeśli w umowie nie postanowiono o możliwości jej wcześniejszego rozwiązania poprzez wypowiedzenie także stosujemy przepisy obecnie obowiązujące.
 
Na marginesie, warto wskazać, że strony w umowie mogą także ustalić dłuższy niż określony w Kodeksie pracy, okres wypowiedzenia. 
 
UWAGA! Staż pracy, od którego zależy okres wypowiedzenia, liczony jest od dnia 22 lutego 2016 roku. Inaczej mówiąc, nie ma znaczenia długość zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy przed dniem wejścia w życie zmian. 
 
Jaki jest okres wypowiedzenia takich umów?
 • 2 tygodnie dla okresu od 22 lutego 2016 do 20 sierpnia 2016,
 • 1 miesiąc dla okresu od 21 lutego 2016 do 20 lutego 2019,
 • 3 miesiące od 21 lutego 2019.
 

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.