Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Praca za granicą a uprawnienia urlopowe w Polsce – Świadomi w pracy

Praca za granicą a uprawnienia urlopowe w Polsce

Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na pracę za granicą. Wiele z nich także z takiej emigracji zarobkowej powraca. Niejednokrotnie takie osoby zastanawiają się, czy ilość lat przepracowanych za granicą, wpływa na ich uprawnienia pracownicze w Polsce.

W dzisiejszym wpisie odpowiem na pytanie, czy staż pracy za granicą wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce.

Szczegółowo o uprawnieniu do urlopu wypoczynkowego w Polsce pisałam tutaj. Jednak dla celów dzisiejszego wpisu przypomnę dwa najważniejsze zagadnienia, a mianowicie:

Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce?

Zależy on od ogólnego stażu pracy danego pracownika, bez względu na ilość miejsc pracy, ilość stosunków pracy etc.

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce?

20 dni – jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż 10 lat

26 dni – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat

UWAGA! Powyższy wymiar nie może zostać przekroczony w danym roku kalendarzowym, chyba że umowa o pracę bądź zakładowy regulamin pracy przewidują większą liczbę dni urlopu wypoczynkowego.

Czy staż pracy za granicą wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego w Polsce?

TAK. Obecnie każdy okres zatrudnienia za granicą u pracodawcy zagranicznego podlega bezwzględnemu zaliczeniu do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych (do uprawnień pracowniczych zalicza się m.in. uprawnienia urlopowe).

UWAGA! Obecnie następuje to niezależnie od kraju, w którym praca była świadczona oraz niezależnie od tego, czy w tym okresie były odprowadzane jakiekolwiek składki na polskie fundusze publiczne.

PRZYKŁAD:

Pan Jan Kowalski w latach 2005-2010 (5 lat) był zatrudniony w Polsce. W latach 2011-2017 (6 lat) pracował w Niemczech. Biorąc pod uwagę powyższe, panu Janowi Kowalskiemu przysługuje w Polsce 26 dni urlopu w roku kalendarzowym.

Czy obywatelstwo pracownika ma znaczenie?

NIE. Na zaliczenie stażu pracy za granicą nie ma wpływu obywatelstwo pracownika. Ponadto bez znaczenia pozostaje to, czy wykonywał on pracę w swoim kraju ojczystym, czy innym.

Czy każda praca za granicą podlega zaliczeniu?

NIE. Musi być to praca wykonywana osobiście na podstawie stosunku pracy bądź stosunku służbowego (w rozumieniu przepisów prawa państwa, w którym praca jest świadczona). Będzie to m.in. praca świadczona w oparciu umowy o pracę.

UWAGA! Nie będzie podlegać zaliczeniu praca na własny rachunek, a więc prowadzenie własnej działalności gospodarczej za granicą.

UWAGA! Może budzić wątpliwości zaliczenie zatrudnienia cywilnoprawnego (znanego w Polsce jako tzw. umowy śmieciowe tj. umowa zlecenia, umowa o dzieło) bądź wolontariatu. Należy zaznaczyć, że każda praca wykonywana na rachunek pracodawcy będzie podlegać zaliczeniu – należy ją jednak odpowiednio udokumentować.

W jaki sposób udokumentować pracę za granicą?

Pracownik musi przedstawić co najmniej jeden dokument potwierdzający pracę za granicą w danym okresie w ramach stosunku pracy bądź stosunku służbowego. Może to być m.in. umowa o pracę, odcinki wypłat wynagrodzenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym, opinie, referencje etc.

UWAGA! Taki dokument, aby mógł być uznany za prawdziwy i wiarygodny, musi zawierać:

  1.  oznaczenie pracodawcy wraz z adresem siedziby w danym państwie,
  2.  oznaczenie okresu zatrudnienia ze wskazaniem dat dziennych (np. od 1.01.2008 do 31.12.2010),
  3.   oznaczenie wystawcy dokumentu, a więc tego kto go sporządził.

Ponadto, taki dokument musi być sporządzony w języku polskim! Jeśli nie jest sporządzony w języku polskim, pracownik obowiązany jest przedstawić jego tłumaczenie (nie musi być to tłumaczenie urzędowe, jednakże w razie wątpliwości pracodawca może takiego zażądać).

Czy wszystkie okresy zatrudnienia za granicą podlegają zaliczeniu?

TAK. Zaliczeniu podlegają także okresy zatrudnienia sprzed 1.02.2009r., tj. sprzed wejścia w życie ustawy wprowadzającej możliwość zaliczenia wszystkich okresów zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, bez względu na państwo, w którym praca była świadczona i bez względu na nieopłacanie składek na polski Fundusz Pracy. Zostało to wprost dopuszczone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 11.10.2011 r. (sygn. akt II PK 44/11).

Czy pracodawca może odmówić zaliczenia okresów zatrudnienia za granicą?

NIE. Po odpowiednim udokumentowaniu pracy za granicą przez pracownika, tj. zgodnie z powyższymi wytycznymi, pracodawca ma obowiązek zaliczyć ten okres zatrudnienia do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.