Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/AdamBor/domains/www.luizaszmyt.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 316 Urlop ojcowski – podstawowe informacje – Świadomi w pracy

Urlop ojcowski – podstawowe informacje

Ostatnio w Internecie pojawiło się sporo artykułów na temat tego, że mężczyźni – ojcowie coraz częściej korzystają z przysługujących im urlopów związanych z rodzicielstwem, dlatego też postanowiłam napisać kilka słów na temat jednego z nich – urlopu ojcowskiego.
 
Kto może skorzystać z urlopu ojcowskiego?
Z urlopu ojcowskiego może skorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko, a zatem mężczyzna zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, który nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej.
 
UWAGA! Urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu naturalnemu jak i ojcu adopcyjnemu.
 
UWAGA! Mężczyzna nie musi być mężem matki dziecka ani wspólnie z nią zamieszkiwać, aby skorzystać z urlopu ojcowskiego. Rozwód również nie wpływa na uprawnienie pracownika.
 
Podsumowując, aby skorzystać z urlopu ojcowskiego mężczyzna musi spełniać łącznie 3 warunki:
1) BYĆ PRACOWNIKIEM
2) BYĆ OJCEM DZIECKA (naturalnym lub adopcyjnym)
3) MUSI PRZYSŁUGIWAĆ MU WŁADZA RODZICIELSKA
 
Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego?
Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie.
 
UWAGA! Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
 
UWAGA! Urlop może być wykorzystany w całości albo rozłożony na 2 części, z których każda musi trwać tydzień.
 
Do kiedy można skorzystać z urlopu ojcowskiego?
Pracownik może skorzystać z urlopu ojcowskiego:
– do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia (w przypadku ojca naturalnego),
– do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
 
URLOP OJCOWSKI UDZIELANY JEST NA PISEMNY WNIOSEK PRACOWNIKA. 
 
Kiedy należy złożyć wniosek o urlop ojcowski?
Wniosek należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
 
Co powinien zawierać wniosek o urlop ojcowski?
We wniosku należy wskazać imię i nazwisko pracownika oraz okres, na który ma być udzielony urlop ojcowski lub jego część.
 
UWAGA:  Do wniosku należy dołączyć:
1) w zależności od tego, czy urlop ma być udzielony ojcu naturalnemu czy adopcyjnemu:
a) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) lub kopie tych dokumentów – w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcu naturalnemu,
b) kopie prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka – w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielania urlopu ojcu adopcyjnemu,
2) oświadczenie pracownika, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
3) kopie prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego – w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka wobec którego podjęto taką decyzję oraz udzielenia urlopu ojcu adopcyjnemu.
 
PRACODAWCA JEST OBOWIĄZANY UWZGLĘDNIĆ WNIOSEK PRACOWNIKA, jeśli został on złożony na piśmie, w wymaganym terminie i zostały do niego dołączone w/w dokumenty.
 
Czy urlop może być wykorzystany w tym samym czasie, gdy matka dziecka korzysta z urlopu związanego z rodzicielstwem?
TAK. Urlop może być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, przy zachowaniu zasad, które wskazałam powyżej. 
 
Czy w trakcie urlopu ojcowskiego pracodawca może wypowiedzieć lub rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem? 
Co do zasady NIE. 
 
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem w okresie korzystania przez niego z urlopu ojcowskiego, chyba że zachodzą podstawy do zwolnienia dyscyplinarnego (tj. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika) i  reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy bądź ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy. 
 
Czy urlop ojcowski jest płatny?
TAK. Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku (o tym jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku pisałam tutaj). 

Luiza Szmyt

Jestem prawniczką. Specjalizuję się w prawie pracy. W wolnym czasie czytam dobre książki, podróżuję i (próbuję) gotować. Chcę pokazać Ci, że prawo nie musi być niezrozumiałym ciągiem liter.

Zostaw komentarz

Luiza Szmyt © 2024. All Rights Reserved.